Debatt GT 13 juli – Språkutvecklingen är viktig för förskolebarn med Tomas Tobé – Ordförande utbildningsutskottet

Nya Moderaterna är mycket stolta över vår förskola, men vi ser fortfarande utmaningar. Enligt forskningen brister kvaliteten i vissa förskolor.För att motverka detta föreslår vi att förskolan bör få ett förtydligat uppdrag att stötta språkutvecklingen, fokusera på språkutveckling vid övergång till förskoleklassen samt stärka forskningen kring förskolan.

Den kraftiga expansionen av förskolor de senaste 20 åren har på vissa förskolor fått negativa resultat för förskolans förutsättningar att bedriva en god pedagogisk verksamhet. Enligt Skolinspektionen har förskolan en del utvecklingsområden, bland annat ökat fokus på lärandeuppdraget samt personalens förhållningssätt och kunskap. Enligt PIRLS, en internationell studie av läsförmågan, har Sverige fått svagare resultat. Många gånger har den socioekonomiska bakgrunden en alltför stor betydelse för skolresultaten.

Därför föreslår vi följande insatser i förskolan för att motverka trenden: Alla barn ska ha god tillgång till inlärning av det svenska språket. Barn med bristande kunskaper i svenska måste ges ett effektivt stöd redan i förskolan. Därför bör förskolans uppdrag att stötta barns språkutveckling förtydligas och skärpas så att likvärdigheten ökar inom hela skolsystemet.

I dag finns det vissa krav på utformningen av överlämningar från förskolan till förskoleklass. I regleringen av detta föreslår vi att förskoleläraren gör en kort välgrundad bedömning av det enskilda barnets språkliga förutsättningar.

Nu vill vi stärka likvärdigheten och se till att alla förskolor gör dessa bedömningar. På det skolforskningsinstitut som alliansregeringen nu ska inrätta måste fokus även finnas på förskolans pedagogik. All pedagogik ska vila på vetenskaplig grund. Forskningen kring metoder som stärker barns språkutveckling måste förstärkas. Nära samverkan med lärare och huvudmän är en förutsättning för att denna forskning ska vara framgångsrik.

Vi vill förtydliga och främja lärandeuppdraget med ökad fokus på språk i förskolan. Med tidiga insatser kan man stimulera barnens språkutveckling. Språket lägger grunden för både det sociala samspelet och för framtida arbetsliv. Därför måste språkutvecklingen ges särskild prioritet i hela skolsystemet med början i förskolan.

 Tomas Tobé (M)

Ordförande utbildningsutskottet

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ansvarig förskola

Riksdagsledamot utbildningsutskottet, Västra Götalands läns norra

Lämna ett svar