Artikel GT den 16 maj: Alla barn måste ha samma möjligheter

Igår var det förskolans dag då vi vill synliggöra förskolan och dess verksamhet extra mycket.

Nyligen presenterades Nya moderaternas rapport ”Lika möjligheter för alla barn”. M vill minska risken för social utsatthet genom att öka antalet timmar i förskolan, stötta språkutvecklingen, ge skolinspektionen ökat ansvar. Dessutom bör förskolecheferna omfattas av den obligatoriska rektorsutbildningen.

Förskolan ska ge barnen en trygg tillvaro och en pedagogisk utveckling. Det ger barnet de bästa förutsättningarna för att få en sund självkänsla och en bra kunskapsmässig grund att stå på inför skolstarten och vuxenlivet. Svensk socialpolitik måste vara inriktad på att öka möjligheterna till social rörlighet och minska riskerna för social ärftlighet.

 Här spelar förskolan en extra viktig roll för barn som växer upp i hem med högre risker för social utsatthet.

Barn vars föräldrar är arbetslösa, har försörjningsstöd eller har andra socialtjänstinsatser bör erbjudas förskola under minst sex timmar per dag eller minst 30 timmar i veckan. Barn som växer upp i utsatthet eller risk för utanförskap kan ha större behov av förskola än dagens 15 timmar i veckan. Det handlar om att ge alla barn en uppmuntran att delta i större utsträckning för tidigt lärande.

Förskolan bör få ett tydligt uppdrag att stötta språkutvecklingen hos barn som har bristande språkkunskaper i svenska.
Om barn vars föräldrar som inte talar svenska tidigt får en god grund i svenska språket ökar deras chanser att lyckas väl i skolan, få ett arbete och därmed få chansen att kunna integrera bättre i det svenska samhället.

Skolinspektionen bör också få ansvar för att vid sin tillsyn särskilt granska barngruppernas storlek och personaltäthet vid både kommunala och enskilda förskolor. Skolinspektionen bör också kunna göra öppna jämförelser av kvalitén.
Förskolecheferna bör även omfattas av en den obligatoriska rektorsutbildningen. Utbildningen föreslås bli obligatorisk för de lokala cheferna på både kommunala och enskilt drivna förskolor. Syftet är att stärka de lokala ledarna och att kunna höja kvaliteten och öka likvärdigheten inom Sveriges förskolor.

Traditionell svensk socialpolitik är mycket generell – breda lösningar, lika för alla – vilket ofta har visat sig mycket framgångsrikt.

 Men detta räcker inte längre. För mer specifika problem krävs mer specifika insatser. Internationell social forskning pekar på tidiga, målinriktade preventiva insatser, där man går in och stöttar och påverkar sådant som ännu går att påverka.

Det är vår förhoppning att regeringen skall se över våra samtliga förslag eftersom alla dessa åtgärder är viktiga steg i utvecklingen kring hanteringen av barn som i dag lever under social utsatthet.

Camilla Waltersson Grönvall
Riksdagsledamot (M), utbildningsutskottet

Lämna ett svar