Artikel: Hallands nyheter: Kulturen bidrar till en bättre skola, 22 april

 

Barn och unga, oavsett bakgrund, ska ha rätt att få växa genom att delta i kulturupplevelser och eget skapande. Alliansregeringen beslutade 2009 att ge frågan högsta politiska prioritering. För första gången någonsin bestämdes barns och ungas rätt till kultur som ett nationellt kulturpolitiskt mål. Som en följd avsätter Kulturrådet cirka 30 procent av utdelade bidrag till verksamheter och projekt som kommer barn och unga tillgodo.

Genom en ökad samverkan med kulturlivet och konstnärliga uttryck i skolans arbete bidrar Alliansens projekt Skapande skola till att nå kunskapsmålen i högre grad. Skapande skola gör så att kulturarbetare och pedagoger tillsammans arbetar med en ny pedagogik som bidrar till det viktiga mobbningsförebyggande arbetet.

Forskning visar att barn som har kontakt med kulturell verksamhet får en bättre förmåga att uttrycka och förstå känslor. Detta är viktigt att understryka då kritik av Alliansens skolpolitik ofta handlar om att den bara fokuserar på betyg och ordning. Vi står också för kunskap och en modern pedagogik.

Elevers medbestämmande inom utbildningsväsendet, d v s elevdemokratin, är mycket viktigt för den skapande verksamheten inom skolan. Inflytandet av elevdemokratin beror på hur väl skolhuvudmännen lyckats involvera eleverna i planeringen av arbetet med skapande aktiviteter på respektive skola.

Bra exempel finns från Göteborg och Älvsborg som har kulturombud i skolorna som är utsedda av rektorerna. Dessa kulturombud träffar stadsdelens kultursamordnare varje månad. Elever och lärare får på så sätt ta del av allt utbud vid olika kulturinstitutioner. Synpunkter och önskemål från skolans lärare och elever vidarebefordras på så sätt tillbaka till kulturförvaltningen. Den enskilda skolans handlingsplan tas fram i dialog med elever, lärare, skolledning samt stadsdelens kultursamordnare.

Läsförståelsen har sakta men säkert blivit allt sämre bland stora grupper barn. Detta försämrar barnens framtidsutsikter eftersom det minskar chansen att få jobb i vuxen ålder. Men här kan kulturen hjälpa till med att bidra till att läsförståelsen blir bättre genom tillgången till bibliotek och litteratursatsningar.

Vi vill möta utmaningen i att unga, framförallt unga pojkar, läser mindre. Därför tillsatte regeringen en litteraturutredning i mars 2011 för att analysera litteraturens ställning och identifiera utvecklingstendenser som förväntas kunna påverka litteraturområdet framöver. I dag är utredningen ute på remiss. Dessutom har regeringen gjort skolbibliotek obligatoriska enligt lag och nyligen föreslagit en ny bibliotekslag med förbättringar för barn och unga. Vi har också ökat anslagen till litteratur, läsande och språk.

Alliansens ambition är att Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i, där varje barns behov av kreativitet och innovation ska tillgodoses och utvecklas.

Camilla Waltersson Grönvall

Lämna ett svar