Artikel: GT DEBATT Skapande skola till förskoleklassen 20130108

Projektet Skapande skola påbörjades 2008 för att stärka arbetet med kultur i skolan. Sedan 2011 omfattar projektet hela grundskolan, grundsärskolan och specialskolan. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2013 att Skapande skola också ska omfatta förskoleklassen (6-årsverksamheten). Regeringen satsar 17 miljoner riktat till alla sexåringar vilket innebär att Skapande skola-satsningen nu uppgår till 169 miljoner för 2013.

Från 2008 till 2012 har antalet barn som omfattas av projektet ökat från 236 000 till 615 000 elever. Satsningen på Skapande skola ska tillföra ett kulturellt och pedagogiskt mervärde i skolans arbete. Till exempel har Kultur i Väst tillsammans med Göteborgs Kommun ett nätverk som arbetat med att ta fram ett bra material kring skapande skola och film.

Forskning visar att barn som har kontakt med kulturell verksamhet får en bättre förmåga att uttrycka sina känslor. Den förmågan är avgörande för att förstå andra människors känslor. Kulturrådet förklarar att aktiviteter inom Skapande skola har bidragit till ökad glädje och engagemang bland elever. Därmed har viljan att prestera bättre i skolan förbättrats. Projektet har dessutom medfört en förbättrad samarbetsförmåga och större respekt elever emellan. Allt detta bidrar till att barns kognitiva kompetens och psykiska välmående utvecklas. På så sätt kan det hjälpa att nå kunskapsmålen i högre utsträckning.

Det är därför glädjande att vi kan bygga ut Skapande skola till förskoleklassen. Därmed kommer fler barn kunna få tillfälle att upptäcka sin egen förmåga och få en stärkt självkänsla.

För att kreativa utryck ska ytterligare kunna ta plats inom andra politikområden behövs det nytänkande, samarbeten mellan utbildningar och tvärvetenskaplig forskning. Till exempel vid Göteborgs universitet finns Centrum för kultur och hälsa där de forskar, utbildar och utvärderar kring temat kultur och hälsa.

Det är Alliansens ambition att Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i, där varje barns behov av kreativitet och innovation ska tillgodoses och därmed utvecklas.

 

Lämna ett svar