GP: Så kan världens bästa förskola bli ännu bättre! av mig och Tomas Tobé!

 

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2288448-sa-kan-varldens-basta-forskola-bli-annu-battre

En förskola med hög kvalitet kan vara avgörande för att ge alla barn en bra start i livet. Därför är satsningar på förskolan en viktig investering för framtiden. Genom ökad tillgänglighet, chefsutbildning och stärkt skolinspektion ska vi fortsätta vara världens ledande förskolenation, skriver Tomas Tobé och Camilla Waltersson Grönvall (M).

Svensk förskola ska vara en kvalitetsstämpel och förebild för andra länder. I dag framhålls den svenska förskolan som ett föredöme med hög kvalitet och god tillgänglighet. Det är en självklarhet att alla barn ska få plats och alla föräldrar ska ha råd med förskolan. Detta ska vi vara stolta över samtidigt som vi måste fortsätta att utveckla förskolan.

 

Forskning visar att förskola är en bra investering. De flesta barn som går i förskola lär sig både att räkna och skriva tidigt. Förskolan lägger grunden för att alla elever ska nå kunskapsmålen i skolan. Amerikanska studier visar att barn som har gått i preschool har bättre förutsättningar att lyckas på high school.

 

Tre besked

Nya Moderaterna ger i dag ett tre besked om hur vi vill stärka och fortsätta utveckla svensk förskola.

 

Ökad tillgänglighet till förskolan och mer stöd i språkutvecklingen.

Barn som växer upp i utsatthet eller risk för utanförskap kan ha större behov av förskola än dagens 15 timmar i veckan. Det kan handla om barn vars föräldrar har sociala problem och får stöd av socialtjänsten, det kan handla om barn vars föräldrar är arbetslösa och på heltid åter försöker bli självförsörjande. Det kan även gälla barn med föräldrar som har ett långvarigt bidragsberoende. För barn i dessa familjer kan förskolan betyda extra mycket och de bör därför erbjudas större tillgång till förskolan. Nya Moderaterna föreslår även att förskolans uppdrag kan bli tydligare när det gäller språkträning i svenska för barn till föräldrar med utländsk bakgrund.

 

Stärkt skolinspektion.

Vi ser med oro en utveckling där barngrupperna på vissa håll blir allt större och personaltätheten allt lägre.

 

Forskning visar att det framför allt är de yngsta barnen som drabbas negativt av låg personaltäthet och stora grupper. Om de yngsta barnen utsätts för alltför många relationer uppstår stress vilket i sin tur kan påverka deras inlärningsförmåga långt upp i åldrarna.

 

Det är därför nödvändigt att grupper där flertalet av barnen är under tre år är mindre än grupper med äldre barn. Skolinspektionen bör därför ges ett tydligare ansvar för att vid sin tillsyn särskilt granska barngruppernas storlek och personaltäthet, både vid kommunala och enskilda förskolor.

 

Skolinspektionen bör också göra så kallade öppna jämförelser av kvaliteten i förskolor med förebild från bland annat sjukvården.

 

Nationell och obligatorisk chefsutbildning för förskolechefer.

Ett fungerande lokalt ledarskap är avgörande för kvaliteten i förskolan. Förmågan att ställa tydliga mål och få medarbetarna med sig ställer höga krav på ett närvarande ledarskap. Därför vill Nya moderaterna att en ny nationell och obligatorisk chefsutbildning för förskolechefer införs. Utbildning ska gälla för chefer både på kommunala och fristående förskolor. Syftet med utbildningen är kompetensutveckling som leder till höjd kvalitet inom förskoleverksamheten.

 

Utbildningen kan jämföras med den statliga rektorsutbildningen som finns inom grundskolan och gymnasiet. Den är treårig och påbörjas efter det att rektor har tillträtt sin anställning och ska vara genomförd inom fyra år från tillträdesdagen. Utbildningen bedrivs i huvudsak som distansstudier, men innehåller även gemensamma övningar och möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverksskapande.

 

Förskolan får allt mer plats i den politiska debatten. Nya Moderaternas ambition är att Sverige ska fortsätta vara världens ledande förskolenation. En god och kvalitativ förskola är viktigt för att ge alla barn en bra start i livet.

 

Tomas Tobé (M)

ordförande riksdagens utbildningsutskott

Camilla Waltersson Grönvall (M)

riksdagsledamot utbildningsutskottet

Lämna ett svar