GT och Kvällsposten 2 dec: Barns läsande är en frihetsfråga

 

 

Barns läsande handlar om språkutveckling, möjlighet att klara skolan, få jobb och kunna leva som en fri integrerad medborgare i samhället. Att kunna uttrycka sig i tal och skrift är sannolikt den enskilt viktigaste framgångsfaktorn i en människas liv. Ett uttryck för detta är att i vårt moderna kunskapsintensiva samhälle betonas i de flesta jobbannonser vikten av att kunna uttrycka sig väl.

 
Litteraturutredningens betänkande, som presenterades 2012, visar att barn och ungdomar läser allt mindre och därför också får en allt sämre läsförmåga. Detta är allvarligt, och regeringen föreslår därför i propositionen ”Läsa för livet” insatser för att främja barns och ungas läsande samt litteraturens ställning. Kunskapen om läsningens betydelse för utbildning, bildning och delaktighet i samhällslivet måste öka.

Kulturrådet tillförs därför årligen 15 miljoner kronor extra för läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Därmed har detta anslag mer än fördubblats sedan 2010. För att stödja arbetet inom folkbildningen föreslås att 30 miljoner kronor inom anslaget till folkbildningen riktas särskilt mot läsfrämjande. Till detta kommer regeringens alla skolpolitiska satsningar riktade mot färdigheterna läsa, skriva och räkna från tidiga skolår.

Moderaterna vill vara ett parti som ser verkliga samhällsproblem och presenterar relevanta lösningar på dessa samhällsutmaningar. Vi kan aldrig acceptera att stora grupper av barn och ungdomar växer upp utan ordentliga språkkunskaper. All forskning visar att dessa barn har svårt att klara av sina studier och i förlängningen utestängs från väsentliga delar av arbetsmarknaden och samhällslivet i stort. Dessa riskerar därmed ett liv i utanförskap och bidragsberoende.

Vi ser i dag en samhällsutveckling där grupper av barn och unga saknar tillräckliga språkliga kunskaper och därmed riskerar att bli allt mer marginaliserade. Det finns inga enkla lösningar på en samhällsutveckling som pågått under många år. Inom detta politikområde handlar det som alltid om att alla goda krafter samverkar.

Vi har tillsammans med våra vänner i alliansregeringen under sju år prioriterat kunskap och läsandet. Detta har lagt en god grund för vårt fortsatta strävande att ge alla barn verktyg att kunna leva ett bra liv som vuxna.

Camilla Waltersson Grönvall

Riksdagsledamot (M) i utbildningsutskottet, Västra Götalands läns norra

Lämna ett svar