Insändare: Alingsås tidning 25 okt – Dags se över strandskyddet!

INSÄNDARE Alingsås tidning 25 okt!

 

Dags se över strandskyddet!

 

Reglerna för strandskydd behöver ses över. Kommunerna bör ges större frihet att medge dispenser som möjliggör för människor att bygga i attraktiva områden i anslutning till vatten.

Strandskyddet formades 1952 och syftet var att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor på land

och i vatten för djur- och växtliv. Strandskyddet råder vid havet, insjöar och vid vattendrag. Skyddet gäller land- och vattenområdet 100 meter från

strandlinjen. Alliansregeringen har gjort en del uppluckringar av strandskyddslagen som har gjort det lättare för kommuner att bygga i vackra sjö/havsnära miljöer.

Detta för att förstärka strandskyddet i områden där det var nödvändigt av särskilda skäl, men också för att förenkla och göra det möjligt att bebygga i områden där exploatering är möjlig. Kommunerna

fick större makt över beslutsprocessen genom att kunna medge undantag från strandskyddet för åtgärder

för landsbygdsutveckling. I verkligheten har dock lagändringen inte givit den förbättring vi hoppats på. Länsstyrelsernas rätt att överpröva de kommunala besluten har fått följder som inte är rimliga. I

praktiken har resultatet ofta blivit byggstopp och därmed ett stort problem inte minst för kommuner som kämpar för sin överlevnad. Länsstyrelsen har tillämpat den

nu gällande lagstiftningen alltför snävt och gjort alltför restriktiva bedömningar där särskilda skäl till avslag saknats.

Vi har naturligtvis inga invändningar mot strandskyddets syften. Faktum är dock att en mycket liten del, knappt 10 procent, av Sveriges stränder är

påverkade av bebyggelse. Att kunna få bebyggelse nära stränder i landsbygdstrakter är viktigt för lokal turistnäring och för att attrahera nödvändig

nyinflyttning. I ett så stort land som Sverige med stora obebodda ytor och fantastiska naturtillgångar i form

av vacker natur i anslutning till vatten bör kommunerna ha en betydligt större möjlighet att använda dessa tillgångar i rimlig omfattning. Kommuner

som kämpar med avfolkning bör kunna få en chans att använda sig av attraktiva tomtområden. Alltför ofta överprövas kommunernas beslut med motiveringar

från länsstyrelsen som saknar rimlighet. Lagstiftningen bör ses över ytterligare i syfte att

medge större frihet till kommunerna. Vi kommer därför att i både riksdag och kommun ta initiativ för att skapa ökade möjligheter till

bostadsbyggnation. I riksdagen genom att arbeta för en övergripande förändring av strandskyddsreglerna.

I Herrljunga kommun, genom krav på att kommunen starkare hävdar kommuninvånarnas rätt till attraktivt och sjönära boende.

Camilla Waltersson Grönvall(m) Riksdagsledamot från Lilla Edet i Norra Älvsborg

Christina abrahamsson (m) Ledamot Kommunstyrelsen, Herrljunga kommun

Gunnar andersson (m) Ledamot i KF och moderaternas gruppledare i Herrljunga

Lämna ett svar