Radioklipp från P4 väst den 14 oktober: Skredsäkringen av Göta Älvdalen brådskar

 

Igår besökte jag Vattenfall i Trollhättan och diskuterade skredriskerna i Göta Älv!

Göta Älv och dess dalgång är Sveriges mest skredfrekventa dalgång och ett område där skred medför stora konsekvenser. Idag är Göta Älvdalen ett område som är i början av en stor exploateringsperiod. Kommunerna längs med älvdalen förbereder med nya detaljplaner både bostadsområden och industriområden så att en förtätning kan ske. Idag är det 11 000 fastigheter som berörs av skredrisken i Göta Älvdalen och detta antal kommer naturligtvis med den ovan beskrivna exploateringen att öka.

 SGI’s (Statens Geotekniska Institut) och övriga tillgängliga utredningar visar på höjd temperatur och att nederbörden ökar. Ett ökat vatteninnehåll i marken och en ökad mängd vatten i Göta Älv medför ökad erosion och visar på de klimatpåverkande faktorerna för en ökad skredrisk. Det är viktigt att det finns en långsiktig plan för att ta itu med skredriskerna och finansieringen av dessa. Vid ett skred skulle kostnaderna bli omfattande och inte minst skulle människors liv kunna vara i fara.

 Jag har lagt två motioner angående detta orosmoment! 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Riskerna-med-stigande-vattenni_H102Fö238/?text=true

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Behoven-av-finansiering-av-skr_H102Fö239/?text=true

Var vänlig lyssna på radioklippet från P4 väst igår!

radio västhttp://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=5674416

Lämna ett svar