Artikel: Laholms tidningen 130228 Fler speciallärare och nytt system för särskilt stöd

Fler speciallärare och nytt system för särskilt stöd

 I Nya moderaternas rapport ”En modern skola” presenterar vi en rad förslag på lösningar till svåra utmaningar inom skolan. Vi vill med dessa förslag att våra elever ska få de bästa tänkbara möjligheterna att ta sig an den alltmer kunskapskrävande värld som omger dem. I rapporten identifierar vi fem stora utmaningar. En av dessa utmaningar är sjunkande resultat och minskad likvärdighet. Av de många konkreta förslag i rapporten vill vi här ta fasta på några särskilda.

 

Trots att Sverige under lång tid har varit ett av de länder som lagt störst andel av de gemensamma resurserna på skolan har effekten varit för låg. Under femton års tid har svenska skolans resultat pekat stadigt nedåt i en rad internationella undersökningar och jämförelser. Detta samtidigt som likvärdigheten i den svenska skolan har minskat. Det spelar med andra ord allt större roll i vilken skola våra barn går i. Det vill vi motverka.

 

Det går inte att säga nog ofta. Läraren är den enskilt viktigaste delen i varje elevs lärande. Men för de barn som har det svårare i skolan än andra är det inte säkert att en bra lärare räcker. Genom fler speciallärare tror vi att vi kan hjälpa dessa elever och på så sätt bidra till bättre studieresultat. Forskning visar att de insatser som speciallärare gör får mest effekt i låg och mellanstadiet. Därför föreslår vi en miljard som avgränsas till låg och mellanstadiet för att stötta de elever som behöver extralärare eller speciallärare. En bra modell att utgå i från är den pågående ”Läsa-skriva-räkna”-satsningen.

 

Det särskilda stödet för framförallt läs- och skrivsvårigheter kommer för sent. Eftersom läs och skrivsvårigheter ställer till stora problem för inlärningen av övriga ämnen är detta särskilt bekymmersamt. Vi anser därför att det är nödvändigt att utforma en ny modell för särskilt stöd. Det särskilda stödet har länge varit inlindat i en ”vänta-och-se”-mentalitet. Konsekvensen blir att elever med svårigheter går vidare i skolan med otillräckliga kunskaper. Bilden av att det särskilda stödet till elever ibland når ut för sent och är otillräckligt bekräftas av den negativa utvecklingen de senaste femton åren. För att förhindra denna utveckling vill vi därför se en utredning som ser över ett utformande av en ny modell för särskilt stöd i grundskolans tidigare år.

 

De sjunkande resultaten och den minskade likvärdigheten är en av de stora utmaningar vi ser i den svenska skolan. Med bland annat ett ökat antal speciallärare och ett nytt system för särskilt stöd är det vår fasta övertygelse att de senaste femton årens negativa trend kan vändas.

 

 

 

Lämna ett svar