Artikel: Moderaterna föreslår ny karriärtjänst som lärarhandledare

Nya moderaterna arbetar nu intensivt med att utveckla utbildningspolitiken och i arbetsgruppen ”Världens bästa skola”. Arbetsgruppen föreslår nu en ny karriärtjänst för lärare som lärarhandledare i skolan. Syftet är att stärka likvärdigheten i svensk skola. I dagens Sverige finns grundskolor där omkring 70 procent av eleverna är obehöriga till gymnasiet. Denna utveckling tycker vi moderater är oacceptabel. Grundskolan är en viktig del i vårt samhälle. Det är i grundskolan som utanförskap förebyggs och barns självständighet kan etableras. Därför måste skolor som inte når målen få hjälp att förbättras. Vi moderater vill få skolor att fokusera på strategier och arbetssätt där lärarna i högre utsträckning kan samarbeta för att nå bättre resultat.

Förslaget innebär att Skolverket ska rekrytera och utbilda cirka 100 lärarhandledare under två år. Det ska vara frivilligt för skolorna att ingå i engagemanget. Lärarhandledare handlar om att erfarna pedagoger tillsammans med lärare och rektorer utarbetar strategier för att förbättra elevernas resultat och att effektivisera ledarskapet inom skolan. Läraryrket ska präglas av att man samarbetar för att nå önskade resultat, inte av ensamarbete. Genom att detta präglas av en stor respekt för skolans lärare kan detta bidra till en starkt lärardriven skolutveckling. Samverkan mellan lärare, rektorer och lärarhandledare har varit en grundförutsättning för succén i de länder som använt en liknande modell där särskilt Ontario i Kanada visat på mycket goda resultat.

Anställningen som lärarhandledare kommer att betyda ytterligare en karriärmöjlighet för lärare. De lärare som söker en tjänst som nationell lärarhandledare får vara förstelärare, men tjänsterna ska vara öppna att söka för alla pedagoger. Lärare som anställs som lärarhandledare ges möjlighet att ta tjänstledigt på halvtid eller heltid under två år. Till en början handlar det om ämnena svenska, matematik och NO. Om satsningen med lärarhandledare visar sig framgångsrik, ska ytterligare handledare rekryteras i fler ämnen. Lärarhandledarna kommer till en början att arbeta på grundskolor mellan årskurs fyra och nio, men detta kan expanderas.

När de två åren är över kommer lärarhandledarnas uppdrag att diskuteras grundligt med lärarfacken, SKL och Friskolornas riksförbund. På så sätt kan vi säkerställa att deras spetskompetenser och färdigheter tas tillvara och fastställa att läraren har upplevt uppdraget som positivt och tillfredsställande.

 

Lämna ett svar