Artikel: Alliansen har sänkt pensionärsskatten vid fyra tillfällen de senaste åren

Vi nya moderater och övriga allianspartier har sänkt skatten för pensionärer i tre steg med sammanlagt 12,8 miljarder kronor. Nästa år kommer den fjärde sänkningen som uppgår till mellan 500 och 700 kronor mer per år i plånboken för de flesta pensionärer. Totalt uppgår skattelättnaden till 1,15 miljarder kronor. Skattesänkningar för pensionärer på sammanlagt 14 miljarder kronor är bra. Förutom detta har regeringen målsättningen inför 2014 att komma med fler förslag om sänkt skatt för pensionärer om de offentliga finanserna är stabila nog.

Under Göran Perssons socialdemokratiska styre sänkte man inte pensionärskatten en enda gång.

 

Ålderspensionssystemet grundar sig i en överenskommelse mellan alliansen och socialdemokraterna. En stor majoritet av riksdagens ledamöter stödjer pensionssystemet vilket är enastående ur ett internationellt perspektiv. Pensionssystemet är självständigt, dvs. fristående från statsbudgeten, och ålderspensionen baseras på hela livsinkomsten. Det är utformat så att storleken på pensionen hänger samman med inkomstutvecklingen i samhället. Det betyder att i bättre tider räknas pensionerna upp och i sämre tider justeras de åt motsatt håll.

 

I jämförelse med andra europeiska länder har Sverige ett starkt pensionssystem. Dessutom har Sverige presterat väldigt bra och leder internationella rankinglistor över hur vi ansvarsfullt hanterar vår ekonomi.

 

I en rapport från Socialdepartementet har man jämfört den disponibla inkomsten för 66-åringar som tar ut pension med den disponibla inkomst som samma personer hade åren innan de gick i pension. Facit visar att den genomsnittlige pensionären vid 66 års ålder har en disponibel inkomst på mellan 90 och 97 procent av motsvarande inkomst mellan 61 och 63 års ålder. Man har då både tagit omtanke till t.ex. skatt och bostadstillägg. Det är en liten skillnad.

 

Det finns ett tydligt samband mellan att fler arbetar och att det finns pengar till välfärden och pensionerna. Därför har jobbskatteavdragen varit viktiga både för de som arbetar och för samhället i stort. Socialdemokraterna har varit emot varje form av skattesänkning men har accepterat jobbskatteavdragen eftersom de har sett dess positiva effekter.

 

Förutom skattesänkningarna har regeringen föreslagit inför 2013 en höjning av bostadstillägget för ogifta pensionärer med 170 kr per månad, därtill kommer en höjning av inkomstpensionerna med 4,1 % som ger omkring 500 kr per månad och en höjning av garantipensionen med 1,1 % som ger cirka 100 kr i månaden.

 

Givetvis arbetar vi nya moderater och den övriga alliansregeringen kontinuerligt för att förbättra ytterligare för grupper med låga inkomster eller pensioner.

Regeringen planerar att inför 2014 att återkomma med fler förslag om skattesänkningar för pensionärer under förutsättning att Sveriges ekonomi håller sig stabil.

 

Vår samlade Allians har ett klart budskap av ansvar i vår politik till skillnad mot socialdemokraterna som varken lämnar besked på vem de vill regera med eller med vilken politik.

Lämna ett svar